نویسنده = �������� �������� ������ ��������
واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391

10.22059/jes.2013.29862

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور


تحلیل آماری - همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 123-134

10.22059/jes.2012.29154

قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرتضی میری؛ طاهر صفرراد