نویسنده = علی اکبر شمسی پور
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور


2. تحلیل آماری - همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 123-134

قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرتضی میری؛ طاهر صفرراد