نویسنده = ���������� �������������������� �������� ��������
کاربرد روش ارزیابی جامع فازی در پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه‌ها

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 103-1110

10.22059/jes.2012.29105

سیدحسین هاشمی؛ محمد مهدی عظیمی قادیکلایی؛ مرتضی رعیتی دماوندی؛ سمانه برکتین