نویسنده = �������� �������������� ��������������
تخمین پوشش مراتع منطقة تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از داده‌های ماهوارهIRS-P6 LISS-III

دوره 38، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 117-130

10.22059/jes.2012.29017

اسلام زرینه؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ اسماعیل اسدی بروجنی