نویسنده = مهدی نادری خوراسگانی
تعداد مقالات: 2
2. تخمین پوشش مراتع منطقة تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از داده‌های ماهوارهIRS-P6 LISS-III

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 117-130

اسلام زرینه؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ اسماعیل اسدی بروجنی