نویسنده = �������������������� ��������������� ��������