نویسنده = مژگان امتیازجو
مقایسة تجزیه پذیری زیستی 3 پراکنده ساز نفتی و بررسی توانایی هر یک از آنها در تجزیة نفت خام در آبهای سواحل جزیره سیری - خلیج فارس

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388

آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ مژگان امتیازجو؛ صدیقه مهرابیان؛ داریوش فرخانی؛ سید محسن حسینی