نویسنده = ���������������� �������� ������������
الگویی برای تحدید محدودة مطالعاتی در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست (با استفاده از :شش مطالعة موردی)

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387

فرود آذری دهکردی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ نوشین خزاعی؛ نرگس مشایخی کرهرودی