نویسنده = ���������������� ������ �������� �������� ��������