نویسنده = �������������������� �������� �������� ��������
تاثیر سالیسیلات بر جمعیت باکتریهای تجزیه کننده نفتالین در آزمایشگاه و خاک

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

دکتر روحا کسری کرمانشاهی؛ دکتر اشرف السادات روحی؛ دکتر مجید میر محمد صادقی؛ زهرا اسدی