نویسنده = ���������� ���������� �������� ������ ��������
بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

دکتر علی ترابیان؛ مهندس بهنوش امین زاده؛ مهندس محمد رضا نیکی ملکی