نویسنده = منوچهر طبیبیان
ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران

دوره 27، شماره 28، دی 1380

منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی