نویسنده = کرامت الله ایماندل
نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان

دوره 19، شماره 19، تیر 1376

مهندس فروزان فرخیان؛ احمد سواری؛ کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ برهان ریاضی


بررسی بازیافت کاغذ ومقوا در تهران با نگرشی بر تولیدات واردات و مصرف آن ( 1372)

دوره 19، شماره 19، تیر 1376

کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ علی محمد اسفندیاری