نویسنده = ������������������ �������� ������
بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387

مرضیه راستی؛ سید محمد باقر نبوی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ پریوش موبد