نویسنده = نعمت اله جعفرزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر

دوره 34، شماره 46، تابستان 1387

مرضیه راستی؛ سید محمد باقر نبوی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ پریوش موبد


2. ارزیابی و مقایسه ورود بار ناگهانی فنل و فورفورال در سیستم لجن فعال متعارف (AS) و سیستم PACT

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

سیمین ناصری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ نعمت اله جعفرزاده