نویسنده = �������������� ���������� ��������
آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

مهندس محسن محفوظی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر علی اصغر درویش صفت