نویسنده = ���������������� �������� ������������
بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج

دوره 25، شماره 23، تیر 1378

دکترمحمد جعفری؛ مهندس سید ابوالفضل نصراللهی؛ دکتر فریدون سرمدیان؛ دکتر حسین آذرنیوند