نویسنده = دکتر علی اصغر درویش صفت
آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

مهندس محسن محفوظی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر علی اصغر درویش صفت


بررسی وضعیت تروفی تالاب انزلی با استفاده از GIS،شاخص تروفی (TSI)

دوره 25، شماره 23، تیر 1378

دکتر علی اصغر درویش صفت؛ مهندس فریبرز جمال زاد فلاح؛ دکترشعبانعلی نظامی بلوچی