نویسنده = ���������� ��������
مشخصه‌های رفتارستون کربن فعال تولید شده از مخروط کاج در جذب رنگ از محلول‌های آبی

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 117-128

محمد‌رضا سمرقندی؛ مهدی هادی؛ سعید عزیزیان؛ مهری سلیمانی امین‌آباد