نویسنده = علی منصوریان
توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-12

10.22059/jes.2012.29095

گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان


تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS

دوره 35، شماره 52، بهمن 1388

علی سرکارگر‌اردکانی؛ محمد‌جواد ولدان زوج؛ علی منصوریان