نویسنده = محمود صبوحی صابونی
برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط

دوره 36، شماره 54، شهریور 1389

نیلوفر محمودی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ محمود صبوحی صابونی