نویسنده = سمیه شیرزادی لسکوکلایه
تعداد مقالات: 2
2. برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط

دوره 36، شماره 54، تابستان 1389

نیلوفر محمودی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ محمود صبوحی صابونی