نویسنده = غلامعلی شرزه‌ای
تحلیل تجزیه انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی در ایران

دوره 38، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 93-104

10.22059/jes.2012.29015

منصور خلیلی عراقی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ سجاد برخورداری


ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388

نغمه مبرقعی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ مجید مخدوم؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری