نویسنده = زمان شامحمدی حیدری
تعداد مقالات: 3
1. حذف منگنز از محیط آبی با زئولیت طبیعی و سدیمی شده

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 97-104

عادل اصفهانی؛ زمان شامحمدی حیدری


2. اثر تغییرات جرم جاذب خاک اره بر سینتیک جذب فلز کروم در محیط آبی

دوره 36، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 61-68

زمان شامحمدی حیدری؛ مصطفی خواجه