نویسنده = زمان شامحمدی حیدری
حذف منگنز از محیط آبی با زئولیت طبیعی و سدیمی شده

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 97-104

عادل اصفهانی؛ زمان شامحمدی حیدری


اثر تغییرات جرم جاذب خاک اره بر سینتیک جذب فلز کروم در محیط آبی

دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 61-68

زمان شامحمدی حیدری؛ مصطفی خواجه