نویسنده = ���������������������� �����������������