نویسنده = محمودلو، مجتبی قره
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری

دوره 34، شماره 47، پاییز 1387

مجتبی قره محمودلو؛ حمیدرضا ناصری