نویسنده = مجتبی قره محمودلو
بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری

دوره 34، شماره 47، آذر 1387

مجتبی قره محمودلو؛ حمیدرضا ناصری