نویسنده = هما ایرانی بهبهانی
منظر سازی کوهستان با استفاده از گیاهان بومی(نمونة موردی: دره جمشیدیه)

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

هما ایرانی بهبهانی؛ بنفشه شفیعی؛ حمید شاملو؛ بهاره پیرزاده


ساخت کالبدی شهر بین عقل و احساس

دوره 25، شماره 24، آذر 1378

هما ایرانی بهبهانی