نویسنده = بهروز بهروزی راد
فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندان های دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

سید مهدی امینی نسب؛ بهروز بهروزی راد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ مهدیه جلالپور


موفقیت زادآوری و نرخ بقای روزانه باکلان در کلنی رامسر

دوره 33، شماره 41، خرداد 1386

احمد براتی؛ بهروز بهروزی راد


بررسی برای شناسائی ( فون ) پرندگان استان مرکزی

دوره 26، شماره 26، دی 1379

بهروز بهروزی راد؛ ناصر حمیدیان؛ سید محمد علی شریعت زاده