نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعیین میزان دی‌اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه‌برداری غیر فعال و مقایسه با روش‌های دستگاهی

دوره 33، شماره 41، خرداد 1386

سعیده تشرفی؛ علیرضا دهاقین؛ حسن کاظمی؛ حسین تقدیسیان؛ ترانه جعفری بهبهانی