نویسنده = مسلم اکبری نیا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در واحدهای اکوسیستمی در منطقه جنگلی ده‌سرخ، جوانرود

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

هرمز سهرابی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی


2. مقایسه خواص خاک جنگلکاری های صنوبر اورامریکن خالص و آمیخته با توسکای ییلاقی

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

احسان صیاد؛ سید محسن حسینی؛ مسلم اکبری نیا؛ شایسته غلامی


3. بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

تکتم مومنی؛ سید محسن حسینی؛ مجید مخدوم؛ مسلم اکبری نیا