نویسنده = محمود محمودی
بررسی کیفیت هوای داخل منازل مسکونی منطقه 1و5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385

منصور غیاث الدین؛ زهره حسامی؛ فریده عتابی؛ محمود محمودی


تفاوتهای باروری در استان هرمزگان سال 1375

دوره 25، شماره 24، آذر 1378

زهرا عالی نژاد؛ محمود محمودی