نویسنده = عمرانی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

قاسمعلی عمرانی؛ مهیار صفا؛ فریده گلبابایی


2. بررسی جنبه های زیست محیطی ایستگاه انتقال مواد زاید جامد در شهر تهران ( مطالعه موردی مناطق 2 ، 5 و 15)

دوره 27، شماره 28، زمستان 1380

قاسمعلی عمرانی؛ مهسا رضایی مقدم؛ سید مسعود منوری؛ پروین نصیری


3. روند توسعه بیوگاز در ایران و جهان

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

قاسمعلی عمرانی