نویسنده = سعید، ارسطو
تعداد مقالات: 2
1. چگونه می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

مصطفی پناهی؛ ارسطو سعید؛ مجید کوپاهی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ مریم؛ kkk


2. نظری کوتاه به سیمای دهات یزد

دوره 11، شماره 11، تابستان 1361

ارسطو سعید