نویسنده = دکتر ابوالقاسم سلطانی
بررسی فیتو شیمی گیاهان ایران(قسمت اول)

دوره 8، شماره 8، بهمن 1356

دکتر یعقوب آینه چی؛ دکتر ناصر کیومهر؛ دکتر ابوالقاسم سلطانی


بهداشت در ایران از آغاز تا پایان قرن سوم هجری

دوره 5، شماره 5، اسفند 1354

دکتر ابوالقاسم سلطانی


فعالیتهای محیطی در ایران باستان

دوره 3، شماره 3، خرداد 1354

دکتر ابوالقاسم سلطانی