نویسنده = دکتر ابوالقاسم سلطانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فیتو شیمی گیاهان ایران(قسمت اول)

دوره 8، شماره 8، زمستان 1356

دکتر یعقوب آینه چی؛ دکتر ناصر کیومهر؛ دکتر ابوالقاسم سلطانی


2. بهداشت در ایران از آغاز تا پایان قرن سوم هجری

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

دکتر ابوالقاسم سلطانی


3. فعالیتهای محیطی در ایران باستان

دوره 3، شماره 3، بهار 1354

دکتر ابوالقاسم سلطانی