نویسنده = دکتر امین علیزاده
تئوری اکوسیستم

دوره 8، شماره 8، بهمن 1356

دکتر امین علیزاده


ماهیت و دامنه تغییرات واکنش گیاهان نسبت به آلودگی هوا

دوره 8، شماره 8، بهمن 1356

دکتر عوض کوچکی؛ دکتر امین علیزاده؛ اچ. ای . هکستادودبلیو. دبلیو .هک


تأثیر کیفیت آب بر فرسایش خاک

دوره 6، شماره 6، خرداد 1355

دکتر امین علیزاده