نویسنده = دکتر امین علیزاده
تعداد مقالات: 3
1. تئوری اکوسیستم

دوره 8، شماره 8، زمستان 1356

دکتر امین علیزاده


2. ماهیت و دامنه تغییرات واکنش گیاهان نسبت به آلودگی هوا

دوره 8، شماره 8، زمستان 1356

دکتر عوض کوچکی؛ دکتر امین علیزاده؛ اچ. ای . هکستادودبلیو. دبلیو .هک


3. تأثیر کیفیت آب بر فرسایش خاک

دوره 6، شماره 6، بهار 1355

دکتر امین علیزاده