نویسنده = دکتر احمد زند نیاپور
اندازه گیری رادیواکتیویته هوا درتهران

دوره 3، شماره 3، خرداد 1354

دکتر احمد زند نیاپور


اندازه گیری ازن تولید شده در اثر آلودگی هوا در تهران

دوره 1، شماره 1، دی 1353

دکتر احمد زند نیاپور؛ مهندس فریدون برنجی؛ مینو شریفی