نویسنده = �������� �������� �������� ������������
نتایج اندازه گیری گاز NO در تهران

دوره 5، شماره 5، اسفند 1354

دکتر احمد زندنیا پور


بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی شدت نور خورشید و شفافیت هوا در تهران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1353

دکتر احمد زندنیا پور؛ مهندس واروژان سیرونیان؛ مهندس علیرضا مشرف رضوی