نویسنده = پور، دکتر احمد زندنیا
تعداد مقالات: 2
1. نتایج اندازه گیری گاز NO در تهران

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

دکتر احمد زندنیا پور


2. بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی شدت نور خورشید و شفافیت هوا در تهران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1353

دکتر احمد زندنیا پور؛ مهندس واروژان سیرونیان؛ مهندس علیرضا مشرف رضوی