نویسنده = دیانی، دکتر امین الله
تعداد مقالات: 2
1. اقتصاد محیط زیست ومسئله گرسنگی

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی


2. رابطه نظام های اقتصادی و بوم شناختی برای استفاده در طرح های منطقه ای

دوره 2، شماره 2، زمستان 1353

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی