نویسنده = دکتر امین الله دیانی
اقتصاد محیط زیست ومسئله گرسنگی

دوره 5، شماره 5، اسفند 1354

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی


رابطه نظام های اقتصادی و بوم شناختی برای استفاده در طرح های منطقه ای

دوره 2، شماره 2، اسفند 1353

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی