نویسنده = دکتر ارسطو سعید
پرسشنامه ده: بخش مربوط به اقتصاد کشاورزی

دوره 12، شماره 12، اردیبهشت 1363

دکتر ارسطو سعید


اقتصاد محیط زیست ومسئله گرسنگی

دوره 5، شماره 5، اسفند 1354

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی


رابطه نظام های اقتصادی و بوم شناختی برای استفاده در طرح های منطقه ای

دوره 2، شماره 2، اسفند 1353

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی