نویسنده = ابتکار، دکتر تقی
تعداد مقالات: 9
4. طرح تکمیلی کاهش دود وسائط نقلیه موتوری

دوره 8، شماره 8، زمستان 1356

دکتر تقی ابتکار


6. آلودگی هوای شهرهای بزرگ

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

دکتر تقی ابتکار


7. آلودگی شهرهای بزرگ

دوره 3، شماره 3، بهار 1354

دکتر تقی ابتکار


9. وسائط نقلیه موتوری و آلودگی هوا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1353

دکتر تقی ابتکار