نویسنده = مهندس عبداله حمیدی
استفاده از مالچ در استقرار گیاهان چوبی تیره اسفنجیان

دوره 10، شماره 10، فروردین 1359

اچ‘و‘ اسپرینگ فیلد؛ مهندس عبداله حمیدی


بوته و بوته زارهای مناطق خشک آسیا (بیولوژی و بهره برداری)

دوره 9، شماره 9، خرداد 1358

م.پ. پتروف (M.P.petrov)؛ مهندس عبداله حمیدی