نویسنده = دکتر عوض کوچکی
تعداد مقالات: 4
1. تجمع نیترات در گیاهان وسمیت آن برای جانوران

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

دکتر غلامحسین حق نیا؛ دکتر عوض کوچکی؛ م.رایت وک . دیویس


3. ماهیت و دامنه تغییرات واکنش گیاهان نسبت به آلودگی هوا

دوره 8، شماره 8، زمستان 1356

دکتر عوض کوچکی؛ دکتر امین علیزاده؛ اچ. ای . هکستادودبلیو. دبلیو .هک


4. تأثیر انسان بر علفزارهای جهان

دوره 7، شماره 7، زمستان 1355

دکتر عوض کوچکی؛ دارل ای . مک لودDarleE Mc Loud