نویسنده = دکتر نظام الدین دانشور
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه ارومیه

دوره 17، شماره 17، زمستان 1374

دکتر نظام الدین دانشور؛ دکتر حبیب اشعثی سرخابی


2. تبلور جزء به جزء آب دریاچه ارومیه به منظور تهیه نمکهای منیزیم و پتاسیم

دوره 17، شماره 17، زمستان 1374

دکتر نظام الدین دانشور؛ دکتر نقی سعادتجو