نویسنده = دکتر مجتبی کبودانیان اردستانی
ملاحظات مدیریتی در کاربرد مدلهای آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 24، آذر 1378

مهندس محمد حاتمی ورزنه؛ دکتر مجتبی کبودانیان اردستانی