نویسنده = �������� �������� ���������������� ����
تجمع نیترات در گیاهان وسمیت آن برای جانوران

دوره 10، شماره 10، فروردین 1359

دکتر غلامحسین حق نیا؛ دکتر عوض کوچکی؛ م.رایت وک . دیویس