نویسنده = ������������ ����������������
تحول جمعیت در سیستان

دوره 16، شماره 16، دی 1370

ویکتوریا جمالی؛ دکتر محمود محمودی مجد آبادی


آبیاری سنتی درایران قنات

دوره 5، شماره 5، اسفند 1354

ویکتوریا جمالی