نویسنده = دکتر منصور غیاث الدین
بررسی عوارض تنفسی ناشی از مواجهه با الیاف آزبست

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376

مهندس شهره خرد پیر؛ دکترکاظم محمد؛ دکتر منصور غیاث الدین


ارزیابی میزان تراکم الیاف آزبست در هوای حوزه تنفسی کارگران و در فضای یک محیط صنعتی

دوره 18، شماره 18، دی 1376

مهندس شهره خرد پیر؛ دکتر فتح الله مضطرزاده؛ دکتر منصور غیاث الدین


اثر دفن زباله بر آبهای سطحی و زیر زمینی

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365

دکتر منصور غیاث الدین؛ مهندس داویدیان


روند تغییرات و توزیع گازهای نادر در جو

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365

دکتر منصور غیاث الدین